Zentraler Speicherkanal

Zentraler Speicherkanal

Graz
Holding Graz Services Wasserwirtschaft

Externe Projektleitung, Projektsteuerung, Planung, General-ÖBA, Kollaudierung

Zentraler Speicherkanal (ZSK) - Abschnitt Hortgasse - Radetzkybrücke

Zurück